logotyp
Login

Zápis 2024/2025

Elektronický předzápis a řádný zápis

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-u-rohacovych-kasaren stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-u-rohacovych-kasaren

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí. Doporučujeme, přednostně budou bráni ti, kteří jsou na daný čas objednaní. 

ODKAZ NA LETÁK PRO RODIČE K UMÍSTĚNÍ NA VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf


INFORMACE K ŘÁDNÉMU ZÁPISU DO MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ) bude probíhat prezenčně, 6. a 7. 5. 2024 v časech 8-11 hodin, 13-16.30 hodin v naší mateřské škole. Pořadí, ve kterém bude příjem žádostí probíhat, není pro přijetí či nepřijetí dítěte rozhodující.

 

35 volných míst

K ZÁPISU PŘINESTE

Dokumenty k předložení:

 • rodný list dítěte v češtině
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • v případě, že není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce, doklad
  o trvalém pobytu dítěte v Praze 10 (OP dítěte, pas dítěte, potvrzení o trvalém bydlišti dítěte vydané úřadem MČ apod.)

Řádně vyplněné a podepsané formuláře:

 • Potvrzení od lékaře
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Dohodu zákonných zástupců

Potřebné formuláře lze stáhnout z webových stránek školy msrohacovky.cz. V případě, že nemáte možnost formuláře vytisknout, lze je po telefonické domluvě vyzvednout ve škole. Kontaktní telefon 731 003 179.


ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

Doporučujeme využít systém elektronického předzápisu k rezervaci konkrétního data a času Vašeho zápisu. Elektronický předzápis najdete na www.elektronickypredzapis.cz . Systém bude aktivní od 5. 4. a ukončen 5. 5. 2024. V případě, že nevyužijete objednání přes systém, je nutno počítat s časovou rezervou. Přednostně budou bráni ti, kteří jsou na daný čas objednaní.


NÁHRADNÍ FORMA ZÁPISU

V případě, že se nemůžete dostavit, je možné zaslat potřebné dokumenty k příslušnému datu doporučenou poštou nebo elektronicky (e-mail či osobní datová schránka). V případě elektronického zaslání prostřednictvím e-mailu je nutné opatřit žádost elektronickým podpisem nebo se do pěti dnů dostavit do školy a žádost podepsat osobně. Bez podpisu žádost nenabývá právního účinku – škola se jí nebude zabývat. Kromě řádně vyplněných a podepsaných tiskopisů je nutné připojit kopie/skeny

 • očkovacího průkazu dítěte
 • rodného listu dítěte
 • občanského průkazu zákonného zástupce dítěte
 • v případě, že není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce, doklad
  o trvalém pobytu dítěte v Praze 10 (OP dítěte, pas dítěte, potvrzení o trvalém bydlišti dítěte vydané úřadem MČ apod.)
 • Čestné prohlášení o pravdivosti předkládaných údajů

V případě, že nevyužijete podání datovou schránkou, doporučujeme, abyste se ujistili, že škola Vaše dokumenty skutečně obdržela.

Kontaktní údaje pro zaslání dokumentů elektronicky:

1) datová schránka – ID: kuxkxm7
2) e-mail: info@msrohacovky.cz
3) odeslání poštou na adresu školy:
Mateřská škola Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, příspěvková organizace
U Roháčových kasáren 1215/14
100 00 Praha 10
obálku označte: „ZÁPIS“

INFORMACE – PRŮBĚH ZÁPISU – SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Zahájení správního řízení

 • Škola přiřadí účastníkovi správního řízení (tím je přihlašované dítě) registrační číslo. Pod registračním číslem bude Vaše dítě v zápisu vedeno. Registrační číslo obdržíte osobně při zápisu. (V případě distančního podání Vám bude předáno odpovídající formou.)
 • Správní řízení/přijímání dětí probíhá dle kritérií stanovených ředitelkou školy.
 • Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu dítěte. Nahlédnutí do spisu bude umožněno zákonnému zástupci dítěte po dohodě s vedením školy (tel. 731 208 248) dne 10. 5. 2024 v době od 9.30 do 10.30 hodin.

Přijetí dítěte

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách a vývěsce školy pod registračními čísly. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí je stanoven na 14.5. 2024, předpokládané doplnění seznamu pak na 23. 5. 2024.

Předběžný seznam

Dne 14. 5. 2024 bude zveřejněn předběžný seznam přijatých dětí.

Po zveřejnění seznamu zákonný zástupce přijatého dítěte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15. 5. 2024, kontaktuje školu na tel. č. 731 208 248 a

 1. potvrdí svůj úmysl vzdělávat dítě v MŠ U Roháčových kasáren
 2. dojedná konkrétní termín  ve dnech 15. – 17. 5. 2024 pro odevzdání Zápisového lístku* a převzetí Rozhodnutí o přijetí v ředitelně školy.

Konečný seznam

Dne 23. 5. 2024 bude zveřejněn konečný seznam přijatých dětí. Po zveřejnění seznamu zákonný zástupce přijatého dítěte bez zbytečného odkladu kontaktuje školu na tel. č. 731 208 248 a dojedná termín pro osobní převzetí Rozhodnutí o přijetí dítěte (24. – 28. 5. 2024) a odevzdání Zápisového lístku*.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení.

*Odevzdání Zápisového lístku se týká zákonných zástupců, kteří zapisovali dítě do více než jedné MŠ. Zápisový list odevzdají ve výše uvedených termínech do školy, do které dítě skutečně nastoupí. Na základě odevzdaných zápisových lístků budou uvolněna duplicitně obsazená místa pro neumístěné děti. Výrazně se tak zpřehlední situace o uvolněných kapacitách zápisu a možnostech přijetí zatím neumístěných dětí. Formulář Zápisového listu najdete spolu s ostatními na webu školy.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v měsíci červnu. O přesném datu budete informováni při převzetí Rozhodnutí o přijetí.

Vážení rodiče, těšíme se na setkání a na budoucí spolupráci.

 

 

Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.
ředitelka školy

 

V Praze 1.4.2024


ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ Громадяни України, які проживають у Чеській Республіці в рамках тимчасового захисту, повинні підтвердити проживання дитини в муніципальному відомстві Праги 10 одним із таких документів:

1) ОФІЦІЙНО ЗАВІРЕНУ КОПІЮ документа/підтвердження надання житла за підписом власника або
2) ОФІЦІЙНО ЗАВІРЕНУ КОПІЮ договору оренди за підписом власника.

Doložení nahlášeného pobytu dítěte u zápisu Ukrajinští občané pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany prokaží bydliště dítěte v MČ Praha 10 jedním z uvedených dokumentů:

1) ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPIÍ majitelem podepsaného dokladu/potvrzení o zajištění ubytování nebo
2) ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPIÍ majitelem podepsané nájemní smlouvy.

Kritéria pro přijetí 2024/2025

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ U ROHÁČOVÝCH KASÁREN

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka mateřské školy u Roháčových kasáren 1215/14 stanovila níže uvedená kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce 2024/25 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

                                                                                                                                                                            

 1. Trvalý pobyt nebo u cizince místo pobytu na území MČ Praha 10.                                                       
 2. Věk dítěte dle data narození (řazeno od nejstaršího sestupně).                                                            
 3. Dítě ve věku 2 let ke dni 31. 8. 2024 pokud bude volné místo sestupně dle věku.                          

Děti jsou přijímány, pokud splní daná kritéria v pořadí od nejstaršího.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, odborného lékaře, případně též registrujícího lékaře pro děti a dorost.

 

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.

ředitelka školy

 

V Praze 28.3.2024

Novinky

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14,
příspěvková organizace

e-mail: info@msrohacovky.cz
tel.: Call +420 731 003 179

Adresa školy:
Mateřská škola
U Roháčových kasáren 1215/14
100 00, Praha 10 Vršovice

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Lucie Polívková, DiS.

Statutární zástupce:
Mgr. Kateřina Dydovičová

Zřizovatel:
Městská část Praha 10,Vinohradská 3218/169, 100 000 Praha 10 – Strašnice

Právním subjektem – příspěvkovou organizací od 1.7.2001
IČO: 70924317
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Monika Bendová
monika.bendova@praha10.cz
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2021 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign